Skärmflygklubben Göteborg har tagit saken i egna händer och har startat ett utbildningskoncept för att rekrytera och utbilda nya piloter. Med ledorden säkerhet, självständighet, tillit och socialt sammanhang vill man locka nya medlemmar till både klubben och förbundet.

Allt utgår från en dedikerad hemsida, kindofhigh.se där man kan läsa mer.

https://kindofhigh.se/

Anders Johansson, styrelseordförande SFG:

Projektets grundidé är enkel och adresserar två övergripande mål, dels att med aktiv marknadsföring rekrytera nya intresserade till klubben och till skärmflygningen, dels att stärka klubbens roll som det naturliga navet och den naturliga mötesplatsen både för nya rekryter och för aktiva piloter.

Satsningen är och förblir öppen för alla som vill vara med, såväl professionella utbildare som övriga, men en bärande del är att vi gör detta tillsammans som en klubb där instruktörspoolen svarar för utbildningen och kontinuiteten, alltså inte att delar av utbildningen lyfts ut och ”outsourcas” utanför klubben och poolen.

Frågan om finansiering är viktig och svaret är att projektet är helt självfinansierat. Alla kostnader för material, ersättning till de som är med och jobbar i projektet o.s.v. utgår helt. De enda ekonomiska medlen som tas in i projektet är i form av elevavgifter och belastar alltså inte klubbens övriga verksamhet.

Slutligen, styrelsens fokus är och ska alltid vara att arbeta för klubbens bästa. Att SFG blir en naturlig ingångspunkt och nav, där även utbildningsdelen stärker vår klubb och vår gemenskap. Det är inte på något sätt något nytt, det är ett högst normalt upplägg i andra sporter, även andra flygsporter t.ex fallskärmshoppning.

Med enkla medel bygger vi vår klubbgemenskap och med de marknadsföringsinsatser vi gjort hittills har vi också redan rekryterat ett flertal nya rekryter till sporten och till klubben – konceptet fungerar.Anders Johansson


Finn Madsen, instruktör och operativt utbildningsansvarig för SFG skärmflygsskola:

Utbildningen idag är uppbyggd kring ett antal examinationstillfällen där man betalar för en uppgradering som består av ett antal övningsmoment, lite teori i bästa fall och ett prov enligt förbundets krav. Detta är en logisk avgränsning ur ett kommersiellt perspektiv, men en pilots utvecklingen av flygfärdigheter och förståelse för flygning är nog en mycket mera kontinuerlig process än bara uppgraderingar och mycket träning behövs mellan uppgraderingstillfällen.

Klubbens utbildningssatsning syftar till att skapa en bred utbildningsorganisation med hög närvaro på alla ställen där det flygs. Det säger sig självt att en enskild instruktör bara kan vara på ett ställe åt gången, så vad vi behöver är en bredare skara av erfarna utbildare med ett gemensamt och enhetligt utbildningstänk.

Det är på detta sätt vi skapar säkerhet och utveckling i sporten.

– FInn madsen

Angående finansiering och samarbete med kommersiella instruktörer:

• Klubbens utbildningssatsning finansieras inte av klubben, detta hanteras i en separat organisation

• Klubben tar betalt för utbildningen med ett ca. pris som totalt motsvarar alla uppgraderingar man gör hos kommersiella instruktörer. De pengar klubben får in skall användas till utbildning av elever i enlighet med klubben utbildningsplan. En stor del av dessa pengar är ersättning till utbildare. Klubben skall över tid gå +/- 0 på detta

• I klubbens utbildningsorganisation är alla välkomna, även kommersiella instruktörer. Ett krav för att delta och för att säkerställa enhetlighet i utbildningen är att man accepterar klubbens utbildningsregler och är öppen för att samarbeta med andra utbildare.

Sammanfattningsvis, klubbens utbildningssatsning syftar till:

• Ökad rekrytering och utbildning av nya elever

• Högre säkerhet med ökad närvaro på våra flygställen

• Högre grad av samordning av pilotutbildningar

• Fler möjligheter till samarbete mellan utbildare

Vi måste komma ihåg att vi utövar en ideell sport, där alla skall känna sig välkomna. Finn Madsen

Det finns instruktörer som gör en stor insats för sporten och som lyckas leva på detta och min förhoppning är att de skall kunna fortsätta göra så. Rätten att leva på sporten är dock inte så gudagiven att det får utgöra ett hinder för andra initiativ som till exempel klubbens utbildningssatsning.