Så här in i mörka hösten så kan det vara på sin plats att dra lite erfarenheter från årets skärmflygverksamhet. USK vill belysa ett antal områden som av olika anledningar har kommit upp till diskussion inom SSFF styrelse och inom USK (Utbildnings- och säkerhetskommittén) under säsongen som gått. De olika ämnena har kommit in från både olycksrapporter, allmänheten och från Transportstyrelsen.

Lägsta flyghöjd

När vi flyger så följer vi VFR, visuellflygreglerna. Privatflyget har ju 150 meter över marken som lägsta tillåtna flyghöjd, men som ni vet så har vi skärmflygare fått en dispens av Transportstyrelsen och kan flyga så lågt som ner till 50 meter över marken. Självklart får vi flyga lägre i samband med start och landning. Och så ska vi ha minst 150 meters avstånd i sida till eventuella hinder.

Vi har också en dispens från Transportstyrelsen för friflyg (”skärmflyg utan motor” i TS föreskrifter), där det självklart inte funkar med en lägsta tillåten flyghöjd.

Men generellt är det alltså lägst 50 meters flyghöjd som gäller (undantag friflygning). Tyvärr så finns det många bevis på sociala medier att man ibland glömmer bort detta. Kanske i sin iver att få till snygga foton eller film? Dessutom finns det beskrivet att vid paramotorflygning över vatten så skall man ha minst en sådan flyghöjd så att man vid eventuellt motorbortfall kan nå land eller bärkraftig is. En längre flygning över vatten kan alltså kräva en väsentligt högre flyghöjd.

Tätbebyggda områden

Vad gäller över och i närheten av tätbebyggda områden då? Delegeringen från Transportstyrelsen till SSFF säger att: VFR-flygning får inte ske över tätbebyggda områden eller över en större folksamling på en höjd under 300 meter över det högsta hinder som är beläget inom en radie på 600 meter från luftfartyget. Alltså – vi håller oss minst 300 meter över högsta hinder eller 600 meter åt sidan utanför tätbebyggelsen eller den stora folksamlingen!

Flygning över moln eller dimma

Visuellflygreglerna är tydliga med att vi under 900 meter (300 meter vid hög terräng) ska ha ”fritt från moln och marksikt”. Om man ser marken en bit bort men inte rakt ner under sig, så kan det kanske bli svårt att hävda att man följer VFR. En del regler för skärmflyg är inte beskrivna i detalj, men vi vill uppmana alla att ta det lugnt.

Fri luft runt kända flygfält

I närheten av flygfält är det naturligt en större risk att man kommer i närheten av annan flygtrafik. Vi vill ju inte krocka med någon, och inte heller orsaka hastiga undanmanövrer för någon annan, vilket i sin tur kan ge en farlig situation för den piloten.

Det bästa är om man kan samordna sin flygning med den andra flygverksamheten i förväg. Flygradio kan vara värdefullt att ha om man känner till deras frekvens, både för att lyssna på deras verksamhet och att själv ge information. Och kanske ett blixtljus på paramotorn, så syns man lite bättre.

Om vi känner till att vi flyger nära ett flygfält så behöver vi tänka på hur deras trafikvarv brukar se ut. Räkna med ett par kilometer i banans förlängning åt båda hållen och även någon eller några kilometer i sida, för att vara säker på att man inte stör deras trafikvarv. I trafikvarvet har de ofta låg flygfart och stor uppmärksamhet på landningsbanan, motorinstrument mm, så det är bra om vi inte stör då.

Fortsättning

Regler, delegeringar, dispenser med mera finns publicerade på Paragliding.se, under flik Dokumentarkiv.

Transportstyrelsen har kontaktat SSFF i syfte att utveckla regelverken för vår verksamhet.

Efter årsskiftet kommer USK ta fram en årsrapport över rapporterade händelser under 2020. Efter det och innan nästa säsong drar igång så kommer vi att kalla till ett årligt säkerhetsmöte med klubbarnas säkerhetsinformatörer.

Flygarhälsningar USK