Är du en av dem som funderat över hur vi skärmflygare egentligen är organiserade? Tycker det verkar vara en enda soppa med organisationer som man kanske är medlem i och som man ska betala medlemsavgift till?

Här kommer en artikel för dig! Hypoxia ringde upp Kjell Folkesson, generalsekreterare på Svenska Flygsportförbundet, för att få hjälp att reda ut begreppen!

Hej Kjell! Jättekul att du vill vara med i Hypoxia. Kan du berätta litet om dig själv?

– Hej! Jag bor i Göteborg, är 48 år fyllda, och är uppvuxen med segelflyg. Min pappa, Hans, är segelflyglärare och första starten gjordes som fyraåring i pappas knä! Det var självklart för mig, som 15 åring att börja ta segelflygcertifikat. Hela barndomen var vi på flygfält och lekte med andra barn till flygande föräldrar. Idag segelflyger jag i Borås Segelflygklubb och har loggat drygt 3 300 timmar segelflyg. Jag gillar distansflygning och har utfört ett antal 100-mila flygningar. Det är också kul att coacha in nästa generation flygsportare. Jag har arrangerat otal ungdomsläger från prova-på till fortbildning både i Sverige och utomlands.

Kjell Folkesson
Kjell Folkesson – Flygsportförbundets generalsekreterare

– Jag har haft de flesta förenings styrelseuppdrag förutom att vara kassör sedan jag var 16 år gammal. Men som GS för FSF så är det lätt att hamna i jävssituationer, så jag försöker avveckla uppdragen det som återstår är att avveckla mig som ordförande för flygsportdistriktet Västra Götalands Flygsportförbund.

– Efter nästan 20 år i konsultbranschen (Semcon teknikkonsultbolag), valde jag att hoppa på rollen, som GS för FSF. Jag har i många år intresserad mig för idrottspolitik på distriktsnivå och få möjligheten att vara med i mitt specialidrottsförbund Svenska Flygsportförbundet och utveckla det. För mig är föreningsutveckling det allra intressantaste för det är här vi möter de verkliga entusiasterna som jobbar ideellt för sin förening. Blir de ett bra team i samma förening, som strävar åt samma håll så kan de gå nästan hur långt som helst i det de vill utveckla.

– Om det nu är tävling-, ungdoms-, äldre-, paraflygsport- eller socialflygverksamhet det spelar ingen roll det är oerhört kul att kunna få stötta dessa entusiaster. Vi vill ju inte att de skall tappa engagemanget för att de hamnar i onödiga fallgropar inom exempelvis demokratin.

Vi är en del skärmflygare som undrar vad ni egentligen gör på Flygsportförbundet. Kan du hjälpa oss att få en tydligare bild?

– Jag förstår om det hela känns rörigt och FSF för egentligen en ganska anonym tillvaro för de flesta av landets piloter men vi gör ett försök att få bilden att klarna!

– Till att börja med tror jag allt blir mycket enklare att förstå om vi stryker under sport i Flygsportförbundet! Vi har i uppdrag av våra medlemmar flygsportföreningarna att vara en del av Riksidrottsförbundet. Det innebär att vi arbetar med den idrottsliga aspekten av svenskt flygande helt enkelt. Det finns ju andra aspekter också, som luftfartsregler, utbildningssystem, säkerhet och liknande. Men vårt uppdrag handlar bara om just flygsport.

– Om vi alltså ser flygsport som en idrott så borde det bli litet klarare. Svensk idrott organiseras av Riksidrottsförbundet – RF – under förutsättning att den idrott man sysslar med är medlem genom ett specialidrottsförbund (SF). Idag finns det 70 SF och Svenska Flygsportförbundet (FSF) är ett av dessa SF.

– Men även på vår nivå, inom FSF, blir det ett liknande problem: Flygsport är ju inte en enda ”sport” utan många olika, med olika förutsättningar, regler o s v. Vi anställda och styrelsen har ofta gedigen erfarenhet ifrån vårt eget tävlande men vi kan ju inte vara experter på all form av flygsport. Jag är t ex segelflygare och har tävlat en hel del men jag kan inte så mycket om vad det innebär att tävla inom skärmflyg. Jag försöker lära mig hela tiden, inte minst ifrån artiklarna i Hypoxia, men skärmflyg är bara en form av flygsport och även den omfattar ju många olika sorters skärmflyg; olika tävlingsformer med olika förutsättningar, regler o s v! För att all svensk flygsport ska få så bra förutsättningar som möjligt delegerar vi därför också mycket av ansvaret till våra olika samarbetsorganisationer (grenförbund), som var och en besitter spetskompetens inom respektive flygsportgren. Svenska Skärmflygsförbundet – SSFF – är en sådan samarbetsorganisation. Vi har idag totalt åtta samarbetsorganisationer.

– Man kan säga att samma mönster går igen överallt, även internationellt: En paraplyorganisation ansvarar för ”all idrott” eller ”en typ av idrott”. Denna delegerar sedan mycket av det utförande verksamheten till flera olika grenorganisationer, som kan kallas för ”grenförbund”, ”kommissioner”, ”kommittéer” eller liknande, beroende på nivån. Verksamheten organiseras i de lokala föreningarna där de enskilda idrottarna verkar.

Kjell i baksits
Kjell i baksits

Hur jobbar FSF med andra idrottsorganisationer?

– FSF är alltså ett specialidrottsförbund inom RF men i vårt uppdrag – att verka för en gynnsam utveckling för svensk flygsport – samarbetar vi med flera andra organisationer, inte bara runt idrotten utan även organisationer som arbetar med flygrelaterade politiska frågor som påverkar flygsport, både nationellt och internationellt.

– Om vi höjer blicken litet, till den internationella nivån, så är vi FSF medlemmar i FAI – det globala flygsportförbundet. FAI (Fédération Aéronautique Internationale) bildades i Paris 1905, bara två år efter bröderna Wrights första motoriserade flyg i Kitty Hawk. Det är faktiskt en av världens äldsta idrottsorganisationer!

– FAI sitter nere i Schweiz, i Lausanne, men precis som med Svenska Flygsportförbundet är det viktigt för FAI att det finns spetskompetens där den behövs, för att kunna tillgodose all flygsport globalt. FAI är precis som vi en paraplyorganisation och organiserar flera olika flygsportkommissioner, med uppdrag att arbeta inom respektive flygsportgren. Det kan vara formationshoppning, aerobatik, drönarracing eller, för er skärmflygare, VM i cross country, pylonracing eller acro, till exempel. Skärmflygarnas flygsportkommitté heter CIVL.

Så CIVL är alltså ”vår” internationella kommission, ungefär som vårt Skärmflygförbund, fast på internationell nivå? Kan du berätta mer om den?

– CIVL är även detta en akronym från franska: ”Commission Internationale de vol Libre”. Den har i uppdrag från FAI att arrangera de större officiella internationella mästerskapen. Dessutom arbetar kommittén med att utveckla och harmoniera tävlingsregler och poängsystem för både skärmflyg och hängflyg, med eller utan motor.

– Här spelar Svenska Skärmflygförbundet en viktig roll: Som medlem i FAI delegerar FSF åt SSFF att representera oss inom CIVL. Ni har ju en tävlingskommitté i SSFF, som leds av Bengt Pettersson. Han är vår delegat i CIVL.

– Med den delegeringen arbetar Bengt med allt som rör regler kring tävlande och rekord i Sverige. Han har på sitt bord att samla den kompetens han behöver i sin Tävlingskommitté (TK) han behöver för sitt uppdrag. Han ska stötta och utveckla tävlandet inom svenskt skärmflyg på både internationell, nationell och lokal nivå.

SSFF i Flygsportvärlden
SSFF i Flygsportvärlden

Är alla skärmflygare medlemmar i både FSF och SSFF?

– Nej, faktiskt inte. Alla föreningar (klubbar) är medlemmar i Flygsportförbundet och är man en skärmflygklubb måste man även vara med i Skärmflygförbundet. I det här perspektivet ska ni ju se er som idrottare: Precis som alla andra svenska idrottare är ni medlemmar i er lokala idrottsförening, d v s era flygklubbar. Klubbarna är i sin tur också med i grenorganisationen, och ytterst Riksidrottsförbundet (RF). Jämför t ex med gymnasterna som är medlemmar i sin lokala idrottsförening, i Svenska Gymnastikförbundet och i RF.

– De olika idrottsföreningarna, d v s flygklubbarna, är däremot organiserade i SSFF, som alltså fått delegering av FSF att verka för skärmflygsportens idrottsutveckling, via klubbarna. Därför är det bara klubbarnas styrelse som är representerade (med rösträtt) på SSFFs årsmöten, inte de enskilda piloterna. Detsamma gäller FSF. Ni kan se relationen mellan FSF och SSFF som mellan FAI och CIVL: Precis som CIVL har fått ett delegerat idrottsligt ansvar för skärm- och hängflyg på internationell nivå har Svenska Skärmflygförbundet ansvar för skärmflygsportens idrottsutveckling på nationell nivå, d v s i Sverige. Nationellt finns även Svenska Hängflygförbundet och de ansvarar i Sverige för hängflygets idrottsutveckling.

Medlemmar FSF 2020
* Källa IdrottOnline. Skillnaden på totalt aktiva inom FSF och inom grenförbunden är att vi har några individer som inte kopplats till en gren.

Men varför behövs egentligen SSFF? Skulle inte Tävlingskommittén bara kunna arbeta direkt mot FSF?

– Som vi sa förut pratar vi ju nu bara om den idrottsliga aspekten av flygandet och SSFF har ju fler ansvarsområden. Som flygare måste ni ju också agera i enlighet med Transportstyrelsens regelverk t ex. Man skulle kunna rita samma bild som ovan och kanske kalla den ”Luftfartsregler”, där man ersätter ”Riksidrott”-rektangeln med ”Transportstyrelsen”, stryker ”Flygsport” och drar istället en direkt linje ned till ”Skärmflyg”. I den bilden skulle sedan ”USK” (Utbildnings- och Säkerhetskommittén) vara den rektangel som ytterst arbetar med de delegerade frågorna.

– Skärmflygförbundet, liksom Segelflygförbundet, Fallskärmsförbundet eller Motorflygförbundet, har ett visst delegerat myndighetsansvar ifrån Transportstyrelsen – TS – som t ex omfattar utbildningssystemet, utfärdandet av licenser, ackreditering av instruktörer och incidentutredningar. Detta har inte så mycket med den idrottsliga aspekten att göra men man väljer alltså att delegera en hel del av myndighetsansvaret till en organisation med spetskompetens, som kan arbeta mer direkt med frågorna.

Kan du berätta litet om hur FSF finansieras, och hur ni stöttar tävlandet inom svenskt skärmflyg?

– FSF får en del intäkter ifrån medlemsavgifterna men det mesta kommer som bidrag ifrån RF idag. Vi har 352 föreningar och medlemsavgiften är 400 kr per år och förening. Det innebär alltså att vi tar in knappt 141 tkr per år via medlemsavgifter.

– Vår egen medlemsavgift till FAI ligger på 315 tkr/år så vi kan alltså inte täcka den utgiften själva, så resten får vi i form av bidrag ifrån RF. Detta är ett bekymmer och vi skulle idrottspolitiskt må bra av att vara mer självfinansierade i framtiden. Vi jobbar med den frågan idag.

– Vi stöttar sedan tävlingsverksamheten inom flygsport via bidrag till de olika grenförbunden, eller samarbetsorganisationerna som vi brukar kalla dem, bl. a SSFF. Vi klassar de olika organisationerna baserat på antal föreningar och föreningarnas medlemmar och detta styr sedan storleken på våra bidrag till respektive organisation.

– SSFF är ett ”stort grenförbund” enligt den klassningen och vi ser att svenskt skärmflyg växer, vilket är väldigt roligt! Vi betalar i år ut 66 tkr till Skärmflygförbundets Tävlingskommitté, som ska användas för att täcka kostnader direkt, eller indirekt, för all tävlingsverksamhet. TK ska även arbeta med utvecklingen av en större bredd inom svensk skärmflygsport och verka för mer tävlande på alla nivåer, från roliga klubbtävlingar till internationell elitnivå.

– FSF delar dessutom ut ett Föreningsbidrag, enligt kriterier vi satt upp, för att stötta klubbarna direkt.

– Med Föreningsbidraget vill vi också stimulera klubbarna att arbeta med mer (LOK-grundande) ungdomsverksamhet och med utbildning via SISU, men även klubbar som inte gör detta får alltså del av detta bidrag, om än i mindre skala.

Man hör ibland nämnas något som heter ”SISU”. Vad betyder det?

– SISU, Idrottsutbildarna, är idrottens studieförbund. Tanken är egentligen att all flygsport ska utnyttja SISU för sin utbildningsverksamhet men det finns ett kunskapsgap inom många flygklubbar vilket gör att detta inte sker i den utsträckning som det borde. Inom svenskt segelflyg organiseras t ex teoriutbildningarna direkt av klubbarna och inom skärmflyg sköts detta för det mesta av de olika mer eller mindre kommersiella instruktörerna som en del av kurstillfällena.

– Jag har förstått att ni inom SSFF har börjat använda SISU för pedagogikutbildningar av skärmflyginstruktörer vid ett tillfälle varje år men utöver det verkar det som att SISU utnyttjas väldigt litet över lag. Det är synd eftersom varje utbildningstimme kan registreras i RFs digitala plattform ”IdrottOnline”, vilket sedan skulle resultera i ett bidrag direkt till FSF.

– Anledningen till att det ser ut så här är ju att IdrottOnline, och RF överlag, är organiserat och konstruerat efter behoven hos mer ”traditionell” idrott, särskilt lagidrott. En vanlig fotbolls- eller ishockeyklubb tenderar att utnyttja SISU och LOK mer naturligt helt enkelt.

Du nämnde ”LOK” och ”IdrottOnline”. Vad är det egentligen?

– Riksidrottsförbundet arbetar ju med att bygga upp och gynna svensk idrott och då blir ungdomarna ett naturligt fokus. En idrottsklubb behöver ofta ekonomiskt bidrag för att kunna bedriva ungdomsverksamhet på ett bra sätt, så att så många unga människor som möjligt ska kunna idrotta oavsett ekonomisk status. Därför betalar RF ut ett LOK-stöd som baseras på antal ”deltagartillfällen” föreningen organiserat och där minst tre medlemmar i åldrar upp t o m 25 år deltagit.

– I princip fungerar det så att varje gång en förening haft en träning, läger, praktisk utbildning eller liknande, så redovisar någon av de ansvariga tränarna närvaron i IdrottOnline. Detta är helt naturligt för idrottsföreningar där man tränar i grupp, men jag vet att det är få flygklubbar som gör detta, tyvärr. Dels beror det ju på att flygsport överlag har en ganska hög medelålder och dels på att flertalet flygsportföreningar inte integrerat sina medlemsregister med IdrottOnline – IOL. Integrationen kostar en hel del – jag tror det ligger på runt 80 tkr/år – men det hade underlättat betydligt om all flygsport använde IOL eftersom vi på FSF använder systemet för att t ex veta vem som sitter i vilken styrelse som ordförande och kassör. Om den informationen inte underhålls av alla skärmflygklubbarna så får vi svårt att förse dem med aktuell information.

– När en ny klubbstyrelse tillträder så glöms det ibland bort att uppdatera i IdrottOnline. Där har ni nog litet att arbeta med för att förbättra informationsflödet inom svenskt skärmflyg. Och överlag skulle vi kunna bli bättre på informationen och digitaliseringen inom svensk flygsport.

Du sa förut att FSF är medlem i FAI. Men är FAI också medlem i en större idrottsorganisation?

– Nej, eller i alla fall inte fullvärdig medlem. Men FAI är faktiskt ”identifierad som potentiell framtida medlem” i den internationella olympiska kommittén – IOK – vilket är väldigt intressant. Visst vore det kul med flygsport på olympiska spelen i framtiden? Vad detta betyder är i princip att FAI får vara med på IOKs möten men saknar än så länge rösträtt.

– På samma sätt har FSF samma status i Svenska Olympiska Kommittén – SOK: Vi har insyn men inget verkligt inflytande ännu.

Är detta hela bilden? Eller finns det fler organisationer som FSF har en relation till?

– FSF arbetar ju som sagt med den idrottsliga aspekten av svensk flygande men det vore omöjligt utan att också ha viss politisk insyn och inflytande. Vi är därför också medlem i ”Europe Airsport”, som är en slags flygsportsorganisation på EU-nivå. De har faktiskt en anställd lobbyist som arbetar med flygsportrelaterade frågor inom EU.

Ulrika Lagerlöf, en av landets många segelflygare och snart även medarbetare på FSF

Tack för ett trevligt och upplysande samtal! Jag hoppas vi kan få fler sådana och mer utbyte mellan FSF och SSFF framtiden?

– Tack själv! Det var roligt att prata och få hjälpa till att förtydliga bilden av flygsportsverige. Jag hoppas också vi kan fortsätta utbytet framöver. Flyg säkert!

*Vill du ha ännu mer kätt på benen så finns det en hel del intressant information i Flygsportförbundets senaste verksamhetsberättelse.